3-то място в училищния конкурс “Да бъдем заедно” на община Бургас - ДГ Иглика
Меню Затваряне

3-то място в училищния конкурс “Да бъдем заедно” на община Бургас

ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА“ – БУРГАС

Втора „Б“ възрастова група „ Пчеличка“

Учители на групата: старши учител Даниела Филипова

старши учител Диана Димова

Участие в конкурс на тема „ Да бъдем заедно“ – за инициативи и дейности, осъществени съвместно от деца, учители и родители

С МАМА И ТАТКО ВСИЧКО Е ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО

„НАЙ-ВЕРНИТЕ ПРИЯТЕЛИ – РОДИТЕЛИТЕ.

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДАРИТЕЛИ – УЧИТЕЛИТЕ.

НАЙ-ДОБРИТЕ УЧИТЕЛИ – ДЕЦАТА.”

Майка Тереза

Успешното развитие на децата в Европа е поставено в центъра на образователната политика на всяко хуманно и прогресивно общество. Необходимостта да се осигурят ключовите компетенции за подобряване на образователните постижения е в основата на различните стратегии на Европейския съюз. Към България, като член на ЕС, се отправят нови предизвикателства във всички области на социалното управление, включително и на образованието.

Изграждането на детето като личност започва още в предучилищна възраст. Детската личност се отличава с динамичност, сложност, многостранност, неповторимост и цялостност. Тези особености са свързани една с друга и произтичат една от друга. Чрез активното общуване, в различните дейности и чрез играта у децата се изгражда своеобразно отношение към предметния свят, към природата, към социалното поведение, към собственото Аз. Децата от предучилищна възраст могат да овладяват модели на гражданско поведе и ценностите на обществото. Това се осъществява чрез формите на педагогическото взаимодействие, неразделно свързано с личният пример и обясненията нъ възрастните; с позитивната подкрепяща среда, която гарантира свобода, равен шанс и достъп до обучение и възпитание за всяко дете. Ценностите са фактор за социална регулация на взаимоотношенията между различните субекти в педагогическото взаимодействие. А това са – децата, учителите, родителите, помощник-възпитателите, директорът на детската градина, различни обществени институции.

Основният участник във педагогическото взаимодействие са децата. Те са обект и субект в това взаимодействие. Учителите са тези, които дават на децата теоретични и практически знания за заобикалящия ги свят; утвърждават способи за положителни взаимоотношения. Важно е обаче, на децата не само да се дават знания, а да се формират комплекс от качества на личността и гражданско поведение. Възрастта до седем години се определя като „златно време” за възпитаване на душата, тъй като детето е докрай искрено и открито, с безрезервна вяра на своите родители и учители. Така постоянното насърчаване и подкрепа от страна на възрастните / родители и учители / спомага за правилното развитие на децата. Те имат нужда да вярват в своите възможности, да бъде зачитано тяхното достойнство и да се изгражда самоуважението им. Децата трябва да чувстват, че са обичани, че учителити и родителите са техни партньори, които им дават сигурност, опора, свобода на действие, за да покажат своите знания, умения и постижения.За целта, трябва да се изгражда позитивна среда, в която се дава на всяко дете свобода и равен шанс да покаже себе си и да придобие доверието и разбиране не само от страна на учителя, но и на своите родители и близки. Грижата за личностното израстване на нашите деца е обща – на учителите и на родителите, защото децата са нашето настояще и бъдеще.

Приоритет в работата на педагозите, след работата с децата, е приобщаването на родителите към живота на детската градина върху основите на партньорство и сътрудничество. В този процес учителите са в центъра на взаимодействието.Те са тези, които целенасочено запознават семейството с проблемите на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст; активизират обмяната на опит между родители-родители и учители-родители, чрез различни форми и средства; поощряват дори и минималния принос на родителя в педагогическото взаимодействие за възпитанието на децата. При сътрудничеството между учителите и родителите се акцентира в следните три насоки:

Стимулиране на съпричастността на родителите към живота на детето в детската градина като цяло;
Използване на индивидуални и колективни форми на работа с родителите;
Насочване вниманието на родителите към необходимостта от по-задълбочено и обстойно вникване във взаимоотношенията: педагогически екип – деца – родители и обратно.
Нашата практика показва, че родителските срещи, постерите и информационните табла, разговорите, анкетите, показа на детското творчество и др., не са достатъчни, за да ангажират родителското внимание.

И тук на помощ идват откритите моменти пред родителите, били те под формата на празнични програми или „Отворени врати”, показващи работния процес в различни режимни моменти. В първия случай присъстват всички родители, докато при втората форма, само тези, които имат възможност, поради различната си служебна заетост. Родителите се запознават пряко с учебно-възпитателното съдържание по различните ОН от програмата, по която се работи в детската група. Стават съпричастни на процеса на педагогическото общуване дете-дете,дете-учител,дете-възрастен. Откритите моменти са подходяща форма за изгражсане на положителна подкрепяща среда за децата и за сътрудничество между семейството и детската градина. Повечето от родителите с желание наблюдават и се включват в процеса на работа. Така у тях се формира положителна нагласа за прилагане на видяното и усвоеното и в семейната среда. Уеднаквяват се изискванията.Това е важно за изграждането на взаимно доверие и развиване на взаимодействието педагогически екип – родители и ги провокира да станат те самите инициатори на мероприятия за съвместна дейност.

Добрата практика, която искаме да споделим, е родителската инициатива във Втора „Б“ група „Пчеличка“ на ДГ „Иглика“ – Бургас – „С мама и татако всичко е лесно и интерасно“.

Идеята и организацията бе дело изцяло на председателя на родителският актив към групата г-жа Ева Шевченко-Иванова и бе подкрепена от ръководството на ДГ, педагогическия екип на групата и всички родители.

Целта бе: Облагородяване на две от площадките за игра на групата и въвеждане на децата в среда от взаимодействия за приобщаване към общочовешки ценности и възможности за проява на творчество при контактите с природата и работа в екип.

Реализирането на тази цел се постига чрез следните задачи:

Стимулиране личностното развитие на децата от групата, обосновано от осъщественото взаимодействие с природата, връстниците и възрастните и работа в екип.
Споделеното чувство да си полезен за себе си и за другите да прерасне в мотив за формиране на ценни нравствени качества на личността и придобиване на жизнен опит.
Различните дейности в природата да доведат децата до нейното опознаване и формиране загриженост за опазването й.
Децата да изпитват емоционална удовлетвореност от индивидуалните си и екипните постижения

С изпълнението на инициативата се заложиха и следните очаквани резултати:

Облагородяване и обезопасяване на две от площадките в двора на детската градина.
Изграждане на привлекателна външна среда за игра и занимания с децата на открито.
Повишаване екологична култура у децата, както и формиране на отговорността за поддържане и опазване на създаденото при екипната дейност с родителите.

Дейности по инициативата

Осъществени:

1.Облагородяване на площадката за игра на групата:

–Осигуряване на стари автомобилни гуми – почистване, боядисване и

декориране;

изравняване на терена;
Сглобяване и монтиране на различни анимационни герои и насекоми от боядисаните автомобилни гуми ;
Боядисване, сглобяване и монтиране на игра „Препятствия“, също от автомобилни гуми;
Оформяне и разкопаване на цветна леха;
Засаждане на различни видове цветя в лехата и влакчето от дървени касети;
Закупуване или осигуряване чрез дарения необходимия инвентар, боя и цветя.
Предстоящи:

Допълване на съществуващия, на една от площадките, пясъчник;
Обособяване на по-малък пясъчник върху тревните площи;
Монтиране на маса със сенник и пейки;
Варианти на игрите „Дама“ и „Лабиринт“, разчертана върху асфалтовите алеи;

Инициативата се проведе на 22.04.2018 г. /неделя / и в нея се включиха 15 / петнадесет / родители със своите деца:

Таня Хаджиева
Валентина Колева
Евелина Гочева
Ева Шевченко – Иванова
Деян Иванов
Петър Георгиев
Анна Мирова
Мирослав Миров
Добри Христов
Марта Димитрова
Георги Димитров
Николай Ангелов
Николина Благоева
Благой Благоев
Магдалена Попова